0

Statut szkoły pobierz
Wewnątrzszkolny System Ocenaiania
pobierz
Karta zgłoszenia dziecka na świetlicę szkolną
pobierz
Karta zgłoszenia dziecka na obiad
pobierz
Zgoda rodziców/ opiekunów na udział w wycieczce/ imprezie szkolnej
pobierz
Zawiadomienie o proponowanej ocenie niedostatecznej
pobierz
Propozycje ocen semestralnych
pobierz
Wniosek do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
pobierz
Regulamin stołówki szkolnej
pobierz
Wniosek w sprawie przyjęcia dziecka do klasy I pobierz

Regulamin rekrutacji klas sportowych pobierz

Karta informacyjna dla rodziców ucznia klasy IV sportowej pobierz

Karta zgłoszenia dziecka do klasy IV sportowej pobierz