0

www.ceo.org.pl

13 lutego 2009 w PSP w Lubaszu  odbyła się pierwsza lekcja otwarta, której celem było pokazanie elementów oceniania kształtującego. Lekcja j. niemieckiego została przeprowadzona przez panią Renatę Majewską w klasie V a. Zajęcia były inauguracją dobrej praktyki nauczycielskiej, dzieleniem się wiedzą i umiejętnościami. Poprzez lekcje koleżeńskie chcemy uczyć się stosowania elementów oceniania kształtującego. Zajęcia obserwowały Panie Mirosława Jahns, Wiesława Glazer, Mirosława Mańkowska, Agnieszka Ozorkiewicz, Renata Ławińska, Bożena Kaźmierczak, i pani dyrektor Małgorzata Kabacińska.


Ocenianie kształtujące

Elementy O.K. realizowane w procesie uczenia się:

Powiązanie z wcześniejszą wiedzą

Budujemy lekcje na tym, co już uczniowie wiedzą i do tej wiedzy, umiejętności i doświadczeń możemy się odwołać.

Wszystko co da się połączyć z wiedzą, którą uczeń już posiada jest znacznie łatwiejsze do zrozumienia przez niego.

Cele lekcji  formułowane w języku zrozumiałym dla ucznia


Nauczyciel przed przystąpieniem do planowania lekcji zastanawia się, jakie cele chce zrealizować z uczniami podczas lekcji. Określa też, co chce, aby uczniowie osiągnęli. Często cel, który stawia sobie nauczyciel, może być dla ucznia niejasny. Dlatego nauczyciel musi go tak sformułować, aby stał się on zrozumiały dla każdego ucznia. Cele piszemy na tablicy, dyktujemy lub wklejamy do zeszytu

Kryteria oceniania - NACOBEZU, czyli to, co będzie brał pod uwagę przy ocenie pracy ucznia
Uczeń musi wiedzieć, co dokładnie będzie podlegało ocenie. Należy ustalić, co będzie brane pod uwagę przy ocenianiu (NaCoBeZu). Nauczyciel konsekwentnie ocenia tylko to, co zapowiedział wcześniej.

Podsumowanie lekcji

Po każdej lekcji sprawdzamy czy założony cel został osiągnięty np. metodą zdań podsumowujących

np. Dziś nauczyłem się … , Zrozumiałem… , Przypomniałem sobie, że…

Uczniowie mogą to zrobić sami lub w parach

Ocena kształtująca

To taka ocena, która pomaga uczniowi uczyć się. Wskazuje, co już zostało osiągnięte, a co i jak należy poprawić. służy uczniowi do tego, aby uświadomił sobie, co zrobił dobrze, co źle i jak może poprawić swoją pracę. W ocenianiu kształtującym uczeń otrzymuje mniej ocen (stopni), a częściej informację zwrotną od nauczyciela czy kolegi.

Ocena sumująca

ma znaczenie przy podsumowaniu wiedzy nabytej przez ucznia i zwykle ogranicza się do stopnia. To ocena określająca efekt: poziom wiedzy ucznia z danego tematu na końcu. Nie daje informacji o popełnionych błędach.

Ocena kształtująca to tak, jakby próbować zupę w trakcie gotowania, a ocena sumująca – to próbowanie tej zupy przez gości

Pytania kluczowe

Pytania kluczowe to pytania, które skłaniają uczniów do myślenia. Takie pytania ukazują uczniom szerszy kontekst omawianego zagadnienia, zachęcają do poszukiwania odpowiedzi i silniej angażują w naukę. np. - Jakie są objawy przeziębienia? -Jak należy postępować, aby uniknąć przeziębienia?

Informacja zwrotna
Nauczyciel zamiast stawiać ocenę sumującą przekazuje uczniowi komentarz do jego pracy. Dobra informacja zwrotna jest sztuką, ale zawsze powinna zawierać elementy:
- wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia,
- odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia,
- wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien poprawić tę konkretną pracę,
- wskazówki, w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej.

Informacja zwrotna musi być ściśle związana z kryteriami oceniania określonymi przed wykonaniem zadania (czyli z NaCoBeZu).

Techniki zadawania pytań

Zasada niepodnoszenia rąk

Dyskusja w parach

Czas oczekiwania na odpowiedź (min 5 s)

Ocena koleżeńska

Uczniowie – na podstawie podanych kryteriów oceniania – wzajemnie recenzują swoje prace, dają sobie wskazówki, jak je poprawić. Ma to dwojaki sens: z jednej strony dobrze rozumieją kolegę, którego pracę sprawdzają, gdyż przed chwilą wykonywali to samo zadanie, a z drugiej – uczą się od swojego kolegi.

Samoocena

Jeśli uczeń sam potrafi ocenić, ile się nauczył i co jeszcze musi zrobić, aby osiągnąć wyznaczony cel, to pomaga mu to w procesie uczenia się i czyni z niego aktywnego uczestnika tego procesu.

Elementy O.K. są realizowane przez wszystkich nauczycieli we wszystkich klasach naszej szkoły. Klasy I – III pozostają przy ocenie opisowej, a nauczyciele w swojej pracy z dziećmi uwzględniają wybrane elementy O.K. dostosowane do specyfiki nauczania zintegrowanego oraz do możliwości dzieci.